Overheden beïnvloeden

Omdat de natuur haar stem zelf niet kan laten horen, doet WWF dat in haar plaats. Want als we onze planeet willen beschermen, hebben we een ambitieuze milieupolitiek nodig. WWF wil daarom de overheden beïnvloeden opdat de wetgeving de wereldwijde biodiversiteit zo goed mogelijk beschermt. Op Belgisch niveau werken onze experts hiervoor rond vijf grote thema’s, met name bossen, klimaat, wilde dieren, de oceaan en voedsel.

© Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK
Bossen

De bossen herbergen 80 % van de fauna en flora op het land. Ze bieden een woonplek, inkomsten, water, brandstof en voedsel aan 1,6 miljard mensen en dragen bovendien bij tot de regulering van het klimaat. Toch verdwijnt er jaarlijks 7 miljoen hectare bos, vooral in de tropen en voornamelijk door de omzetting van bossen in landbouwgrond en door onduurzame bosexploitatie.

Onze visie

Tegen 2030 moeten we de ontbossing een halt toeroepen en ervoor zorgen dat wereldwijd de helft van de bossen beschermd of duurzaam beheerd zijn.

Wat doen we in België?

Ervoor pleiten dat illegaal gekapt hout niet langer in België wordt ingevoerd.

 • ■ Onze politieke besluitnemers overtuigen om de houtverordening van de Europese Unie (EUTR) toe te passen door voldoende middelen toe te kennen voor de controle van geïmporteerd hout in België en door de invoering van sancties.
 • ■ Ervoor pleiten bij onze politieke besluitnemers dat de houtverordening wordt toegepast op alle houtproducten, wat momenteel niet het geval is.
 • ■ Samenwerken met de houtsector om de acties tegen de invoer van illegaal hout in ons land te versterken.

Bedrijven en burgers sensibiliseren en aanmoedigen om voor gecertificeerd, duurzaam hout te kiezen.

RESULTATEN IN 2017
 • ■ Sinds september 2017 zijn nieuwe inspecteurs in dienst getreden van de FOD Dieren en Planten om de controle op hout te versterken, na meerdere jaren pleiten door milieuorganisaties.
 • ■ In april 2017 heeft WWF een rondetafelgesprek georganiseerd rond de versterking van de houtverordening. Daaraan namen Europese en Belgische vertegenwoordigers van de hout- en papiersector, van de nationale autoriteiten verantwoordelijk voor de toepassing van de houtverordening, van ngo’s en van de Europese Commissie deel.

Is het niet absurd dat er achter een eenvoudig voorwerp zoals een stoel de vernietiging van weelderige wouden schuil kan gaan? Met de acties die we voeren in België kunnen we een cruciale rol spelen in de wereldwijde strijd om de meest waardevolle bossen ter wereld te beschermen.

Béatrice Wedeux

Bossenexpert

© Florian Schulz
Klimaat

De massale en onomkeerbare achteruitgang van de biodiversiteit, de verdwijning van volledige ecosystemen waar we allemaal afhankelijk van zijn, natuurrampen, droogte en hongersnood… De impact van de klimaatverandering kan niet onderschat worden.

Onze visie

Tegen 2050 wil WWF een maatschappij bereiken die vrij is van fossiele brandstoffen. Dat houdt het onomkeerbare gebruik in van hernieuwbare energie, maar ook meer ruimte voor de natuur om de effecten van de klimaatverandering te vertragen.

Wat doen we in België?
 • ■ Onze politieke besluitnemers overtuigen om maatregelen te nemen zodat we de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2020 en 2030 behalen, conform met het Akkoord van Parijs en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, en dat zowel op nationaal als op Europees niveau.
 • ■ Burgers informeren en mobiliseren om druk uit te oefenen op de politieke en economische wereld zodat de klimaatverandering wordt tegengegaan.
RESULTATEN IN 2017
 • ■ Publicatie van een rapport over de toekomstvisie voor energie in België (www.ourenergyfuture.be) dat de discussie over energie heeft aangezwengeld en dat heeft bijgedragen tot de annulering van 2 projecten voor biomassafabrieken in Vlaanderen en de aanvraag voor een project voor de constructie van een biomassacentrale in Wallonië.
 • ■ Deelname aan de internationale onderhandelingen van de COP binnen de Belgische delegatie.
 • ■ Ongeveer 4000 Belgen hebben hun bank gevraagd om hun geld niet langer te investeren in fossiele energie dankzij de campagne opgezet door de Klimaatcoalitie. Die coalitie groepeert bijna 60 organisaties, waaronder WWF (www.bankroute.be)

Om de effecten van de klimaatverandering te bestrijden, moeten we zo snel mogelijk onze afhankelijkheid van fossiele energie zien kwijt te spelen. Laten we daarom eerder kiezen voor wind-, zonne- en geothermische energie, en laten we vooral geen cent meer investeren in oude vervuilende technologieën.

Julie Vandenberghe

Klimaatexpert

© naturepl.com / Andrew Parkinson / WWF
Wilde soorten

Wilde soorten zijn onontbeerlijk voor het evenwicht in de natuur en voor ons eigen welzijn. Toch maakt de wereldwijde biodiversiteit een ongeziene achteruitgang mee. De populaties van gewervelde dieren zijn met 58 % teruggevallen tussen 1970 en 2012, voornamelijk door het verlies van hun habitat en door overexploitatie. Het is onze taak om dit evenwicht tussen mens en natuur te herstellen.

Onze visie

Tegen 2022 zijn de meest bedreigde en de belangrijkste soorten vanuit ecologisch, economisch en cultureel opzicht beschermd in de prioritaire regio’s van WWF-België.

Wat doen we in België?
 • ■ Oproepen tot een geslaagde toepassing van de nationale strategie van België voor de biodiversiteit in 2020 en daarna.
 • ■ De politieke besluitnemers overtuigen om een nationaal actieplan op te stellen voor de bestrijding van de illegale handel in wilde diersoorten.
RESULTATEN IN 2017
 • ■ Opstelling van een nieuwe strategie door WWF-België voor een betere bescherming van de natuurlijke habitats en om te strijden tegen de overexploitatie van wilde soorten.

Wilde soorten verdienen ons respect en onze bescherming. Niet enkel voor het behoud van hun habitat en voor de ecosysteemdiensten die met hen zijn verbonden, maar ook omdat ze ons inspireren en rust geven.

Sofie Ruysschaert

Expert in wilde soorten

© naturepl.com / Mark Brownlow / WWF
De oceaan

De oceaan is een van de voornaamste bronnen van leven, die voedsel verschaft en zuurstof, het klimaat reguleert en een onvergelijkbaar rijke biodiversiteit herbergt. Maar de hulpbronnen raken uitgeput, de wateren worden warmer en zuurder, en het klimaat raakt ontregeld.

Onze visie

WWF pleit voor een verhoogde bescherming van de oceaan en diens biodiversiteit, voor een betere toepassing van de regelgeving rond de bescherming van de mariene natuur, en voor een vermindering van de impact van de visvangst op het mariene leven.

Wat doen we in België?
 • ■ Onze politieke besluitnemers overtuigen om de biodiversiteit van de Noordzee te beschermen, via een federaal marien ruimtelijk plan, dat zal lopen van 2020 tot 2026.
 • ■ Samenwerken met de Belgische visserijsector om zijn impact op de biodiversiteit te verminderen.
 • ■ Burgers informeren en mobiliseren om druk uit te oefenen op de politieke en economische wereld voor het behoud van de biodiversiteit in de Noordzee.
RESULTATEN IN 2017
 • ■ Publicatie van 2 rapporten in samenwerking met Natuurpunt: het ene bevatte een ambitieuze visie over het natuurbehoud in de Noordzee, het andere bood 10 concrete voorstellen om deze visie te realiseren.
 • ■ Deze rapporten werden gedeeld met alle stakeholders van de Noordzee om druk uit te oefenen op de politieke besluitnemers voor de goede integratie van het federaal marien ruimtelijk plan, dat zal lopen van 2020 tot 2026.

De aarde bezit één grote oceaan. Naast de vele hulpbronnen en het welzijn dat deze ons biedt, speelt de oceaan ook een cruciale rol in de verzachting van de klimaatverandering. We hebben allemaal een impact op de oceaan. Daarom zou elk van ons moeten bijdragen tot zijn bescherming.

Sarah Vanden Eede

Oceaanexpert

© James Morgan / WWF-International
Voedsel

Het wordt tijd om ons voedselsysteem te heroverwegen. Alleen al op Europees niveau is de landbouw- en voedselindustrie verantwoordelijk voor de uitstoot van 30 % van de broeikasgassen. Onze huidige productie-, distributie- en consumptiemethodes en ons afvalbeheer hebben een aanzienlijke impact op het milieu.

Onze visie

WWF richt zich op een landbouw- en voedselsysteem dat de natuur respecteert, zowel op productieniveau als wat betreft de consumptie.

Wat doen we in België?
 • ■ De economische sector die gebruik maakt van soja (in het bijzonder de dierenvoedingssector) overtuigen om enkel soja te gebruiken die geen ontbossing heeft veroorzaakt.
 • ■ Onze politieke besluitnemers overtuigen een actieplan op te zetten zodat België zich zou voorzien van 100 % verantwoorde soja.
 • ■ Burgers informeren en mobiliseren om druk uit te oefenen op de politieke en economische wereld met het oog op 100 % duurzame soja in België en een algemene vermindering van de consumptie van dierlijke proteïnen.
Resultaten in 2017
 • ■ Opening van de dialoog met de Belgische dierenvoedingssector (grootste invoerder van soja in België) om oplossingen te vinden om zich enkel nog te voorzien van duurzame soja in België.
 • ■ Publicatie van 2 scorecards door het WWF-netwerk, die zijn overgenomen in België. Deze klasseringen maken het mogelijk om de duurzaamheid te vergelijken van de bevoorrading in bepaalde producten door bedrijven, om druk op deze bedrijven uit te kunnen oefenen. Deze scorecards zijn zichtbaar op www.soyscorecard.panda.org (soja) en op www.palmoilscorecard.panda.org (palmolie).

Vandaag oefent ons dieet een aanzienlijke druk uit op de ecosystemen van de wereld. Dat hoeft niet het geval te zijn. Betere keuzes in productie en consumptie zouden ons niet alleen toelaten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en de natuur te beschermen, maar zouden er ook voor zorgen dat we gezonder zouden eten.

Sofie Luyten

Policy director